การเพิ่มคุณค่าข้อมูลเพื่อการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Targeted Marketing)

การเพิ่มคุณค่าข้อมูลเพื่อการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Targeted Marketing)

การตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม Targeted Marketing เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการอ�...
Read More