การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ กลุ่มลูกค้า เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุรูปแบบพฤติกรรมการซื้อ ความสนใจ และความต้องการของกลุ่มล...
Read More
การใช้ข้อมูล Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะให้กับลูกค้า

การใช้ข้อมูล Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะให้กับลูกค้า

Data Analytics ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ �...
Read More
การวิเคราะห์ Journey ของลูกค้า: จากความสนใจไปถึงการตัดสินใจซื้อ

การวิเคราะห์ Customer Journey จากความสนใจไปถึงการตัดสินใจซื้อ

การวิเคราะห์ Journey ของลูกค้าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ต้องการทำความเข้าใจลึกซึ้งถึงพฤติกรรมและประสบการณ์ขอ...
Read More