A/B Testing หรือ Split Testing สำหรับเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม Conversion Rate

AB Testing สำหรับเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม Conversion Rate

A/B Testing สำหรับเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม Conversion Rate

A/B Testing คืออะไร

A/B Testing หรือที่เรียกกันว่า Split Testing เป็นกระบวนการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระหว่างสองเวอร์ชันของหน้าเว็บหรือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งในเว็บไซต์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพและดูว่าเวอร์ชันใดให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยปกติ A/B Testing จะดำเนินการดังนี้:

 1. การกำหนดเป้าหมาย: เลือกเป้าหมายหรือ KPI ที่ต้องการเพิ่ม เช่น การคลิกปุ่ม การกรอกฟอร์ม หรือการซื้อสินค้า
 2. การสร้างเวอร์ชันทดสอบ: สร้างหน้าเว็บหรือองค์ประกอบสองเวอร์ชัน (A และ B) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งจุด
 3. การแบ่งกลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์จะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยกลุ่มหนึ่งจะเห็นเวอร์ชัน A และอีกกลุ่มหนึ่งจะเห็นเวอร์ชัน B
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ตอบสนองต่อแต่ละเวอร์ชัน
 5. การวิเคราะห์ผลลัพธ์: เปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อหาว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีกว่า

ประโยชน์ของ A/B Testing ในการเพิ่ม Conversion Rate

การทำ A/B Testing มีประโยชน์หลายประการในการเพิ่ม Conversion Rate และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์ ดังนี้:

 1. การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล (Data-Driven Decisions): A/B Testing ช่วยให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำบนพื้นฐานของข้อมูลจริง ไม่ใช่เพียงความรู้สึกหรือการคาดเดา
 2. การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience): ด้วยการทดลองและทดสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ผู้ดูแลสามารถค้นพบว่าองค์ประกอบใดที่ทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายและพึงพอใจมากที่สุด
 3. การเพิ่ม Conversion Rate: ด้วยการทดลองและทดสอบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ผู้ดูแลสามารถปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าเว็บให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดึงดูดผู้ใช้ให้ดำเนินการตามที่ต้องการ เช่น การซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก หรือการกรอกฟอร์ม
 4. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction): การทดลองเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเล็ก ๆ ทีละขั้นตอน ช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่อาจส่งผลเสียต่อ Conversion Rate
 5. การเพิ่ม ROI (Return on Investment): ด้วยการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ในเว็บไซต์ สามารถนำไปสู่การเพิ่มยอดขายและรายได้ ซึ่งส่งผลให้การลงทุนในการทำ A/B Testing มีความคุ้มค่ามากขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินการ A/B Testing

การกำหนดเป้าหมายและ KPI

การเริ่มต้นทำ A/B Testing อย่างมีประสิทธิภาพ ควรกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ให้ชัดเจนก่อน เป้าหมายเหล่านี้ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การเพิ่มอัตราการคลิก (CTR), การเพิ่มอัตราการสมัครสมาชิก หรือการเพิ่มยอดขาย KPI จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการทดสอบ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลง (Conversion Rate), เวลาที่ผู้ใช้ใช้บนเว็บไซต์ หรือจำนวนการคลิกที่ปุ่มสำคัญ

การเลือกองค์ประกอบที่จะทดสอบ

การเลือกองค์ประกอบที่จะทดสอบเป็นขั้นตอนสำคัญ องค์ประกอบที่มักถูกทดสอบได้แก่:

 • ข้อความและหัวข้อข่าว (Headline)
 • ปุ่มเรียกให้ดำเนินการ (Call to Action – CTA)
 • ภาพประกอบและวิดีโอ
 • รูปแบบและสีสันของปุ่มและลิงก์
 • การจัดวางองค์ประกอบบนหน้าเว็บ (Layout) การเลือกองค์ประกอบเหล่านี้ควรพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้และความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การสร้างเวอร์ชันทดสอบ (A และ B)

เมื่อเลือกองค์ประกอบที่จะทดสอบแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างเวอร์ชันทดสอบ เวอร์ชัน A คือเวอร์ชันปัจจุบันของเว็บไซต์ หรือที่เรียกว่า “Control” ส่วนเวอร์ชัน B คือเวอร์ชันที่ปรับปรุงใหม่ หรือที่เรียกว่า “Variation” เวอร์ชัน B ควรมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากเวอร์ชัน A เพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

การตั้งค่าระบบและเครื่องมือในการทดสอบ

การตั้งค่าระบบและเครื่องมือสำหรับการทำ A/B Testing เป็นขั้นตอนที่สำคัญ มีเครื่องมือหลายตัวที่สามารถใช้ได้ เช่น Google Optimize, Optimizely, VWO (Visual Website Optimizer) เป็นต้น การตั้งค่าระบบควรรวมถึงการแบ่งกลุ่มผู้ใช้เพื่อให้ได้รับเวอร์ชันที่แตกต่างกันอย่างสมดุล และการตั้งค่าการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์

การกำหนดระยะเวลาทดสอบ

การกำหนดระยะเวลาทดสอบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ระยะเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ การทดสอบที่ใช้ระยะเวลาสั้นเกินไปอาจไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เพียงพอ ส่วนการทดสอบที่ใช้ระยะเวลานานเกินไปอาจทำให้มีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ระยะเวลาที่แนะนำมักจะอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และเป้าหมายของการทดสอบ

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ A/B Testing

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญหลังจากที่ทำการทดสอบ A/B Testing เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ คุณควรพิจารณาใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น Google Analytics, Optimizely หรือ VWO ซึ่งสามารถช่วยในการติดตามและบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ในแต่ละเวอร์ชัน

ข้อมูลที่ควรเก็บรวบรวมมีหลายประเภท เช่น:

 • จำนวนผู้เข้าชม (Visitors): จำนวนผู้ที่เข้าชมแต่ละเวอร์ชันของหน้าเว็บ
 • อัตรา Conversion (Conversion Rate): เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น การซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก เป็นต้น
 • เวลาเฉลี่ยที่อยู่บนหน้าเว็บ (Average Time on Page): ระยะเวลาที่ผู้เข้าชมใช้บนหน้าเว็บนั้น
 • อัตราการคลิก (Click-Through Rate, CTR): จำนวนคลิกที่เกิดขึ้นบนองค์ประกอบที่กำลังทดสอบ เช่น ปุ่มสมัครสมาชิก หรือแบนเนอร์

การเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างเวอร์ชัน A และ B หลังจากที่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างเวอร์ชัน A และ B การเปรียบเทียบนี้จะช่วยให้คุณเห็นถึงความแตกต่างและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำในแต่ละเวอร์ชัน

สิ่งที่ควรพิจารณาในการเปรียบเทียบผลลัพธ์ ได้แก่:

 • อัตรา Conversion: เปรียบเทียบอัตรา Conversion ระหว่างสองเวอร์ชัน เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพมากกว่าในการบรรลุเป้าหมาย
 • อัตราการคลิก (CTR): เปรียบเทียบอัตราการคลิกบนองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ปุ่มหรือแบนเนอร์ เพื่อตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อการกระทำของผู้ใช้หรือไม่
 • เวลาเฉลี่ยที่อยู่บนหน้าเว็บ: วิเคราะห์เวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้บนหน้าเว็บ เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชันใดสามารถดึงดูดความสนใจและทำให้ผู้ใช้คงอยู่บนหน้าเว็บได้นานกว่า

การตัดสินใจจากผลลัพธ์ เมื่อได้ทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลลัพธ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดสินใจจากผลลัพธ์ที่ได้รับ โดยคุณควรพิจารณาเลือกเวอร์ชันที่มีผลลัพธ์ดีกว่าและมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม Conversion Rate มากที่สุด

การตัดสินใจจากผลลัพธ์ควรพิจารณาดังนี้:

 • ความสม่ำเสมอของข้อมูล: ตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้รับมีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้หรือไม่
 • ขนาดตัวอย่าง (Sample Size): ตรวจสอบว่าขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือ
 • ความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติ (Statistical Significance): ตรวจสอบว่าความแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน A และ B มีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางสถิติช่วยในการตรวจสอบ

การปรับปรุงเว็บไซต์ตามผลลัพธ์ของ A/B Testing

การปรับปรุงเว็บไซต์ตามผลลัพธ์ของ A/B Testing เป็นขั้นตอนสำคัญในการเพิ่ม Conversion Rate อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่เราได้ผลลัพธ์จากการทดสอบ A/B แล้ว การนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์จะช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การนำผลลัพธ์มาปรับปรุงหน้าเว็บ

 1. วิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างละเอียด: เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จาก A/B Testing โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น Conversion Rate, Click-Through Rate (CTR), Average Time on Page, Bounce Rate และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่มีผลต่อการปรับปรุงผลลัพธ์อย่างชัดเจน
 2. ระบุองค์ประกอบที่ควรปรับปรุง: เมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว ควรระบุองค์ประกอบที่สามารถนำมาปรับปรุงได้ อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนเนื้อหา, การออกแบบ, การจัดวาง, การเลือกสี, ปุ่ม Call-to-Action (CTA) หรือการนำเสนอข้อมูลอื่นๆ
 3. นำผลลัพธ์ไปปรับปรุงเว็บไซต์: ใช้ข้อมูลจากการทดสอบเพื่อปรับปรุงหน้าเว็บ เช่น หากพบว่าการเปลี่ยนแปลงสีของปุ่ม CTA ทำให้ Conversion Rate เพิ่มขึ้น ก็ควรนำสีที่มีผลลัพธ์ดีที่สุดมาใช้ในเว็บไซต์ หากพบว่าการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหน้าเว็บใดทำให้ผู้ใช้สนใจมากขึ้น ก็ควรนำเนื้อหานั้นมาปรับใช้
 4. ทดสอบการปรับปรุง: หลังจากปรับปรุงเว็บไซต์แล้ว ควรทำการทดสอบว่า การปรับปรุงดังกล่าวมีผลต่อการใช้งานของผู้ใช้จริงหรือไม่ โดยอาจใช้การทดสอบ A/B Testing อีกครั้ง หรือใช้วิธีการวัดผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google Analytics

การทดสอบเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงต่อเนื่อง

 1. การทำ A/B Testing อย่างต่อเนื่อง: การทดสอบ A/B Testing ไม่ควรหยุดที่การทดสอบครั้งเดียว ควรทำการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงเว็บไซต์ การทดสอบเพิ่มเติมจะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น
 2. การใช้ข้อมูลจากการทดสอบ: นอกจากผลลัพธ์ของการทดสอบ A/B Testing แล้ว การเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ในระหว่างการทดสอบสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ได้ เช่น การวิเคราะห์ Heatmaps, Clickmaps, Scrollmaps เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้บนเว็บไซต์
 3. การวางแผนการทดสอบในระยะยาว: ควรวางแผนการทดสอบในระยะยาวเพื่อให้การปรับปรุงเว็บไซต์มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและแก้ไขได้ตรงจุด
 4. การประเมินผลและปรับปรุง: หลังจากทำการทดสอบเพิ่มเติม ควรทำการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและนำผลลัพธ์มาปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างกรณีศึกษาและผลลัพธ์ที่ได้จาก A/B Testing

กรณีศึกษาจากบริษัทต่างๆ

 1. Booking.com Booking.com เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใช้ A/B Testing อย่างเข้มงวดในการปรับปรุงเว็บไซต์ของพวกเขา พวกเขาได้ทดลองหลายแง่มุมของเว็บไซต์ เช่น การเปลี่ยนสีของปุ่ม, การเพิ่มข้อความรับรองจากผู้ใช้, และการปรับรูปแบบของหน้าแสดงผลการค้นหา ในกรณีหนึ่ง Booking.com ได้ทดสอบการเปลี่ยนข้อความบนปุ่ม “จองทันที” ให้ดูเป็นมิตรและกระตุ้นความต้องการมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ Conversion Rate เพิ่มขึ้นถึง 5%
 2. HubSpot HubSpot ได้ทำการ A/B Testing เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของหน้า Landing Page พวกเขาทดลองเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาของฟอร์มสมัครสมาชิก ในการทดสอบครั้งหนึ่ง HubSpot ได้เปลี่ยนจำนวนช่องที่ผู้ใช้ต้องกรอกจาก 4 ช่องเป็น 3 ช่อง ผลลัพธ์คือ Conversion Rate เพิ่มขึ้น 20% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการลดความยุ่งยากในการกรอกข้อมูลสามารถช่วยเพิ่มการสมัครสมาชิกได้
 3. Google Google ได้ทำ A/B Testing หลายครั้งในการปรับปรุงหน้าเว็บของพวกเขา หนึ่งในกรณีที่น่าสนใจคือการทดสอบการเปลี่ยนสีของลิงก์ในผลการค้นหา พวกเขาได้ทดลองสีที่แตกต่างกัน 41 เฉดสี ผลลัพธ์พบว่าสีบางเฉดสีทำให้ผู้ใช้คลิกลิงก์มากขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเมื่อรวมกันทั่วทั้งเว็บไซต์แล้วทำให้เกิดการเพิ่มรายได้อย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

การทำ A/B Testing ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์และการดำเนินการที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเหล่านี้มักจะนำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลและหลักฐานรองรับอย่างแน่นหนา การวิเคราะห์ผลลัพธ์จาก A/B Testing จะรวมถึงการตรวจสอบสถิติและการเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชัน A และ B ดังนี้:

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการทดสอบ A/B จะถูกนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียด การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บ เช่น Google Analytics หรือเครื่องมือเฉพาะสำหรับ A/B Testing จะช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การเปรียบเทียบผลลัพธ์ เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น ข้อมูลจะถูกเปรียบเทียบระหว่างสองเวอร์ชัน (A และ B) เพื่อหาว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีกว่า ตัวชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบอาจรวมถึง Conversion Rate, Bounce Rate, และ Average Session Duration
 3. การตัดสินใจและการนำไปปฏิบัติ ผลลัพธ์จาก A/B Testing จะถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงเว็บไซต์และการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น หากพบว่าเวอร์ชัน B มี Conversion Rate สูงกว่า ก็สามารถนำเวอร์ชันนั้นมาใช้เป็นเวอร์ชันหลักของเว็บไซต์
 4. การตรวจสอบผลกระทบระยะยาว หลังจากนำผลลัพธ์จาก A/B Testing ไปปฏิบัติ จะมีการตรวจสอบผลกระทบระยะยาวเพื่อให้แน่ใจว่าการปรับปรุงดังกล่าวยังคงให้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว การทดสอบเพิ่มเติมและการติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการปรับปรุงเว็บไซต์นั้นยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำ A/B Testing

เครื่องมือยอดนิยมสำหรับ A/B Testing

 1. Google Optimize: Google Optimize เป็นเครื่องมือฟรีจาก Google ที่ใช้งานง่ายและมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ในการทดสอบหลายแบบ เช่น A/B Testing, Multivariate Testing, และ Redirect Tests
 2. Optimizely: Optimizely เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากในการทำ A/B Testing เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลายและสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบหน้าเว็บ, แอปพลิเคชันมือถือ หรืออีเมล นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์และเครื่องมือช่วยในการวางแผนการทดสอบ
 3. VWO (Visual Website Optimizer): VWO เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูง มีฟีเจอร์หลากหลายเช่นเดียวกับ Optimizely โดยสามารถทำ A/B Testing, Split URL Testing, และ Multivariate Testing ได้ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์และการทำ Heatmaps เพื่อดูพฤติกรรมผู้ใช้
 4. Unbounce: Unbounce เป็นเครื่องมือที่เน้นไปที่การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจและทำ A/B Testing มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และสามารถสร้างและปรับแต่งหน้าเว็บได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในการเขียนโค้ด นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ในการติดตามผลลัพธ์และการปรับปรุงหน้าเว็บตามข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ
 5. Crazy Egg: Crazy Egg เป็นเครื่องมือที่เน้นการทำ Heatmaps และ Scrollmaps เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บนหน้าเว็บ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ในการทำ A/B Testing เพื่อให้คุณสามารถทดสอบและปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ บนหน้าเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานเครื่องมือต่างๆ

 1. Google Optimize: การใช้งาน Google Optimize เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อกับ Google Analytics จากนั้นคุณสามารถสร้างการทดสอบโดยการเลือกหน้าเว็บและองค์ประกอบที่ต้องการทดสอบ เช่น การเปลี่ยนแปลงปุ่ม CTA, รูปภาพ หรือข้อความ เมื่อสร้างการทดสอบแล้ว คุณสามารถตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาการทดสอบได้
 2. Optimizely: การใช้งาน Optimizely เริ่มต้นด้วยการสร้างโปรเจ็กต์และการตั้งค่าหน้าเว็บที่ต้องการทดสอบ จากนั้นคุณสามารถเลือกองค์ประกอบที่ต้องการทดสอบและสร้างเวอร์ชันต่างๆ เมื่อสร้างการทดสอบแล้ว คุณสามารถตั้งค่าการแบ่งกลุ่มผู้ใช้และระยะเวลาการทดสอบได้อย่างละเอียด
 3. VWO (Visual Website Optimizer): การใช้งาน VWO เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าหน้าเว็บและการสร้างการทดสอบ โดยคุณสามารถเลือกองค์ประกอบที่ต้องการทดสอบและสร้างเวอร์ชันต่างๆ จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าการแบ่งกลุ่มผู้ใช้และระยะเวลาการทดสอบได้ นอกจากนี้ยังสามารถดูผลลัพธ์และวิเคราะห์ข้อมูลได้ผ่านแดชบอร์ดของ VWO
 4. Unbounce: การใช้งาน Unbounce เริ่มต้นด้วยการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ต้องการทดสอบ จากนั้นคุณสามารถเลือกองค์ประกอบที่ต้องการทดสอบและสร้างเวอร์ชันต่างๆ เมื่อสร้างการทดสอบแล้ว คุณสามารถตั้งค่าการแบ่งกลุ่มผู้ใช้และระยะเวลาการทดสอบได้ นอกจากนี้ยังสามารถดูผลลัพธ์และวิเคราะห์ข้อมูลได้ผ่านแดชบอร์ดของ Unbounce
 5. Crazy Egg: การใช้งาน Crazy Egg เริ่มต้นด้วยการติดตั้งโค้ดบนหน้าเว็บที่ต้องการทดสอบ จากนั้นคุณสามารถดู Heatmaps และ Scrollmaps เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการทดสอบ A/B Testing โดยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ บนหน้าเว็บและดูผลลัพธ์ผ่านแดชบอร์ดของ Crazy Egg

บทสรุปและข้อแนะนำในการทำ A/B Testing เพื่อเพิ่ม Conversion Rate

การสรุปข้อดีของการทำ A/B Testing

A/B Testing หรือ Split Testing เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงและเพิ่ม Conversion Rate ของเว็บไซต์ โดยมีข้อดีดังนี้:

 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์: A/B Testing ช่วยให้คุณสามารถทดลองและวัดผลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างแม่นยำ ทำให้ทราบว่าองค์ประกอบใดที่ทำให้ผู้ใช้มีการโต้ตอบและแปลงเป็นลูกค้าได้มากขึ้น
 2. การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล: การใช้ A/B Testing ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง แทนการคาดเดา
 3. ลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง: การทดสอบก่อนการปรับปรุงจริงช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลดี
 4. การเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้: A/B Testing ช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
 5. การเพิ่ม ROI: ด้วยการปรับปรุง Conversion Rate คุณจะสามารถเพิ่ม ROI (Return on Investment) ของเว็บไซต์และแคมเปญการตลาดได้

คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการตลาดของคุณและพาธุรกิจของคุณไปสู่ระดับต่อไปหรือยัง? หากคุณต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่าง ก้าวไปข้างหน้าด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าและตลาดของคุณได้ดีขึ้น ที่ SABLE เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณทำการตลาดด้วยความมั่นใจ ด้วยเครื่องมือ Marketing Automation ที่ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและประสิทธิภาพสูงสุด

🚀 เข้าร่วมกับเราวันนี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพทางการตลาดของคุณ และเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว

💡 ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ไม่ต้องกังวล เพราะทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำคุณทุกขั้นตอน

🔗 คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียนสำหรับการสาธิตฟรี และเริ่มต้นการเดินทางทางการตลาดที่เต็มไปด้วยความสำเร็จกับ SABLE วันนี้!