บทบาทของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)

บทบาทของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)

บทบาทของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)

 

ในยุคที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ควบคุมและประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกลายเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าสูง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการตลาด หรือข้อมูลทางการเงิน ซึ่งทุกภาคส่วนในองค์กรต่างต้องพึ่งพาเพื่อวิเคราะห์ พัฒนา และตัดสินใจ การบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างถูกต้องไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แต่ยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย

การควบคุมข้อมูล (Data Control) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน การจัดเก็บ และการทำลายข้อมูล ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรัดกุมและถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งนี้ทั้งสองบทบาทนี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นิยามและความแตกต่างระหว่างผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)

ความหมายของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller)

ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) คือ บุคคลหรือองค์กรที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น GDPR ในยุโรป หรือ PDPA ในประเทศไทย) การควบคุมข้อมูลรวมถึงการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การใช้งาน การเปิดเผย และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ความหมายของผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)

ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) คือ บุคคลหรือองค์กรที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล โดยไม่สามารถกำหนดวัตถุประสงค์หรือวิธีการในการประมวลผลข้อมูลเองได้ ผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลอย่างปลอดภัยและต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำกับผู้ควบคุมข้อมูล

ความแตกต่างหลักระหว่างสองบทบาทนี้

การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูล:

 • ผู้ควบคุมข้อมูล: มีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง จะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และจะประมวลผลข้อมูลอย่างไร
 • ผู้ประมวลผลข้อมูล: ดำเนินการประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล โดยไม่มีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือวิธีการประมวลผลเอง

ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามกฎหมาย:

 • ผู้ควบคุมข้อมูล: มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลในกรณีที่เกิดปัญหา
 • ผู้ประมวลผลข้อมูล: มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในขอบเขตที่กำหนดไว้ในสัญญา

การดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล:

 • ผู้ควบคุมข้อมูล: ต้องกำหนดและดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูล: ต้องดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดโดยผู้ควบคุมข้อมูล และรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller)

การเก็บรวบรวมและกำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) มีหน้าที่หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลนั้น ๆ ผู้ควบคุมข้อมูลต้องมีความชัดเจนในเรื่องของเหตุผลที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงวิธีการใช้งานข้อมูลในอนาคต ตัวอย่างเช่น ข้อมูลลูกค้าสามารถถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงบริการ การตลาด หรือการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์เหล่านี้ต้องมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การถูกทำลาย หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กร เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง และการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องมีแผนรับมือกับเหตุการณ์ความปลอดภัยข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ผู้ควบคุมข้อมูลต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น GDPR (General Data Protection Regulation) ในสหภาพยุโรป หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ในประเทศไทย ซึ่งกำหนดข้อกำหนดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลต้องมั่นใจว่าการปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงการทำรายงานและการแจ้งเหตุการณ์เมื่อมีการละเมิดข้อมูล

การแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

ก่อนที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลจะถูกใช้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล และการระบุช่องทางการติดต่อหากมีคำถามหรือข้อสงสัย การแจ้งและขอความยินยอมต้องทำในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและโปร่งใส เพื่อให้เจ้าของข้อมูลมีความมั่นใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)

การดำเนินการตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล

ผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่หลักในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) เท่านั้น โดยไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ระบุไว้ในสัญญาหรือคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งรวมถึง:

 • การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบและวิธีการที่ผู้ควบคุมข้อมูลกำหนด
 • การดำเนินการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรองข้อมูล เป็นต้น
 • การลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมข้อมูลหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนด

การรักษาความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหน้าที่สำคัญของผู้ประมวลผลข้อมูล ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การแก้ไข การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึง:

 • การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การใช้ระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น Firewall และระบบตรวจจับการบุกรุก
 • การจัดทำและปฏิบัติตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลที่กำหนดสิทธิ์และขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลสำหรับพนักงานแต่ละคน

การรายงานและแจ้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การถูกโจมตีทางไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูล หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ประมวลผลข้อมูลต้องทำการรายงานและแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลทราบทันที ซึ่งรวมถึง:

 • การแจ้งเหตุการณ์เบื้องต้นทันทีที่ตรวจพบ
 • การสืบสวนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • การรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ให้กับผู้ควบคุมข้อมูล พร้อมกับมาตรการที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคต

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและสัญญาการประมวลผลข้อมูล

ผู้ประมวลผลข้อมูลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) ซึ่งกำหนดโดยผู้ควบคุมข้อมูล รวมถึง:

 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลตามที่ระบุในสัญญา
 • การทำตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ผู้ควบคุมข้อมูลกำหนด
 • การจัดทำรายงานและการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • การให้ความร่วมมือกับผู้ควบคุมข้อมูลในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน

การเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ความท้าทายและปัญหาที่พบในบทบาทของผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล

การรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล

หนึ่งในความท้าทายหลักของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) คือการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยสามารถถูกเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง และการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็น

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของยุโรป (GDPR) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างใกล้ชิด และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นภาระในการจัดการและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตาม

การประสานงานและการสื่อสารระหว่างสองบทบาทนี้

ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการประสานงานและการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล เนื่องจากสองบทบาทนี้ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือขาดการประสานงานที่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกัน การจัดทำข้อตกลงหรือสัญญาการประมวลผลข้อมูลที่ชัดเจน การกำหนดขั้นตอนการสื่อสารและรายงานปัญหา และการจัดการประชุมเพื่อปรับปรุงการประสานงานเป็นสิ่งที่จำเป็น

กรณีศึกษาและตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

ตัวอย่างการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ

 1. กรณีศึกษา: บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก บริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการจัดการข้อมูลลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัท A ใช้แนวทางที่เข้มงวดในการควบคุมและประมวลผลข้อมูล โดยมีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล
 • การควบคุมข้อมูล (Data Controller): บริษัท A มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลอย่างโปร่งใส การได้รับความยินยอมจากลูกค้าถูกดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • การประมวลผลข้อมูล (Data Processor): บริษัท A ได้ทำสัญญากับบริษัท B ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ในการประมวลผลข้อมูล โดยสัญญาดังกล่าวกำหนดข้อกำหนดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 1. กรณีศึกษา: สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน C มีการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายการเงินและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การควบคุมข้อมูล (Data Controller): ฝ่ายการเงินของสถาบัน C มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน และมีการกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลที่เป็นธรรมและโปร่งใส
 • การประมวลผลข้อมูล (Data Processor): ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง และการติดตามกิจกรรมการใช้งานข้อมูล

วิธีการและแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

 1. การกำหนดนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจน การมีนโยบายและขั้นตอนการจัดการข้อมูลที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลควรมีการกำหนดนโยบายการเก็บรวบรวม การใช้ การจัดเก็บ และการทำลายข้อมูลอย่างชัดเจน และมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตาม
 2. การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนัก การฝึกอบรมพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูล พนักงานทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการจัดการข้อมูล รวมถึงการสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 3. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูล การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การใช้ระบบเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง และการติดตามกิจกรรมการใช้งานข้อมูลเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล
 4. การตรวจสอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงการจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงเมื่อพบข้อบกพร่องหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 5. การทำสัญญาที่ชัดเจน การทำสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลควรมีการกำหนดข้อกำหนดและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงการระบุข้อกำหนดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

พร้อมที่จะเปลี่ยนการทำงานประจำวันของคุณให้เป็นประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือยัง? SABLE คือคำตอบสำหรับความต้องการทุกด้านของคุณในการจัดการธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มความสามารถในการขาย, ปรับปรุงการบริการลูกค้า, หรือแม้แต่การจัดการทรัพยากรภายในองค์กรได้อย่างมีระบบ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและการสนับสนุนจากทีมงานมืออาชีพ, SABLE พร้อมจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีขีดจำกัด

🌟 อย่ารอช้า! ลงทะเบียนเพื่อรับทดลองใช้ฟรีวันนี้ และเริ่มต้นการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณไปตลอดกาล! คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นและปลดปล่อยศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดกับ SABLE!

บทความใกล้เคียง