Market Segmentation คืออะไร

Market Segmentation คืออะไร

การทำ Market Segmentation หรือ การแบ่งส่วนตลาด เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนและดำเนินการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยหลักการนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น ผ่านการจำแนกกลุ่มลูกค้าออกเป็นหลายๆ ส่วนตามลักษณะเฉพาะต่างๆ เช่น ด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อ สไตล์การใช้ชีวิต หรือแม้แต่ความต้องการเฉพาะตัว

ทำความเข้าใจกับคำจำกัดความและเหตุผลที่การแบ่งส่วนตลาด เป็นส่วนสำคัญในการตลาด

การแบ่งส่วนตลาด เป็นกระบวนการที่ธุรกิจแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็นหลายกลุ่มตามลักษณะหรือคุณลักษณะที่มีความเหมือนกัน ซึ่งอาจรวมถึงความสนใจ พฤติกรรมการซื้อ ประชากรศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแบ่งส่วนตลาดช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจลูกค้าของตนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความหมายของ การแบ่งส่วนตลาด: การแบ่งส่วนตลาดคือการระบุกลุ่มย่อยภายในตลาดที่มีลักษณะคล้ายกันและน่าจะตอบสนองต่อข้อเสนอและแคมเปญการตลาดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน การใช้วิธีนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถเน้นย้ำการสื่อสารและการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงสุด

ความสำคัญของ การแบ่งส่วนตลาด: ในโลกที่การแข่งขันสูงและผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลาย การแบ่งส่วนตลาดเป็นเครื่องมือที่ไม่อาจมองข้ามได้สำหรับการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาด การทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเนื้อหา ข้อความโฆษณา และเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของแต่ละกลุ่มได้ นอกจากนี้ การแบ่งส่วนตลาดยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่ายด้านการตลาด โดยการนำทรัพยากรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด

การเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับคำจำกัดความและความสำคัญของ การแบ่งส่วนตลาด จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการทำความเข้าใจกับเทคนิคการตลาดที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป บทความจะพาคุณไปสำรวจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้จริงในธุรกิจของคุณ

การแบ่งประเภทของ การแบ่งส่วนตลาด: อธิบายถึงแนวทางต่างๆ ในการแบ่งกลุ่มตลาด เช่น ด้วยพฤติกรรม (Behavioral) ประชากรศาสตร์ (Demographic) ภูมิศาสตร์ (Geographic) และจิตวิทยา (Psychographic) 

การแบ่งประเภทของ การแบ่งส่วนตลาด นับเป็นหัวใจสำคัญในการทำความเข้าใจกับลูกค้าและตลาดเป้าหมายของคุณ โดยการแบ่งกลุ่มตลาด  ช่วยให้ธุรกิจสามารถเจาะจงกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะและความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน ด้วยการใช้วิธีการแบ่งกลุ่มที่หลากหลาย ธุรกิจสามารถสร้างแคมเปญและข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือแนวทางต่างๆ ในการแบ่งประเภทของ การแบ่งส่วนตลาด:

 1. พฤติกรรม (Behavioral Segmentation)

การแบ่งกลุ่มตลาดด้วยพฤติกรรมเน้นไปที่การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า เช่น รูปแบบการซื้อ ความถี่ในการใช้งาน ความภักดีต่อแบรนด์ และประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการ การเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

 1. ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation)

แบ่งกลุ่มตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส เป็นวิธีการที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความเกี่ยวข้องสูงกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

 1. ภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation)

การแบ่งกลุ่มตลาดโดยพิจารณาจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศ ภูมิภาค เมือง หรือแม้แต่ละแวกใกล้เคียง ธุรกิจสามารถปรับเนื้อหาการตลาดและข้อเสนอพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่

 1. จิตวิทยา (Psychographic Segmentation)

วิธีนี้เน้นการแบ่งกลุ่มตลาดตามลักษณะจิตวิทยา เช่น ค่านิยม ทัศนคติ ความสนใจ และวิถีชีวิต การเข้าใจแง่มุมเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการสื่อสารทางการตลาดที่สะท้อนถึงความต้องการทางอารมณ์และจิตใจของลูกค้าได้

การทำความเข้าใจกับแนวทางต่างๆ ในการแบ่งประเภทของการแบ่งส่วนตลาด นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเท่านั้น แต่ยังช่วยในการสร้างแคมเปญที่มีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

 ประโยชน์ของ การแบ่งส่วนตลาด

 1. เพิ่มความชัดเจนในการเข้าถึงลูกค้า: การแบ่งส่วนตลาดช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างข้อความและกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและความสนใจที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละกลุ่ม
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร: ด้วยการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ธุรกิจสามารถลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร ทั้งในด้านเวลาและงบประมาณ โดยการจัดสรรไปยังช่องทางและกิจกรรมที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
 3. สร้างการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ: การระบุและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการแข่งขันที่มีคุณภาพ โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง

 การประยุกต์ใช้ การแบ่งส่วนตลาด

การนำการแบ่งส่วนตลาด ไปใช้ประโยชน์ในการตลาดนั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสร้างแคมเปญที่เฉพาะเจาะจง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเฉพาะ หรือแม้แต่การปรับราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการลงทุนที่จะนำไปสู่การเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว

Market Segmentation คือกระบวนการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นส่วนย่อยตามลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น พฤติกรรมการซื้อ, ความสนใจ, ข้อมูลประชากรศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งการแบ่งส่วนตลาดที่ดีสามารถช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ปรับแต่งการสื่อสารและข้อเสนอให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม ทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า รวมถึงการยกระดับการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การขยาย Market Segmentation เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในวงการการตลาด, เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในยุคดิจิทัลนี้ การแบ่งส่วนตลาดไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับความต้องการและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม

การทำแบ่งกลุ่มลูกค้า ที่ดีควรปฏิบัติตามหลักการสำคัญ 4 ประการ:

 1. Measurable: กลุ่มตลาดต้องมีขนาดและกำลังซื้อที่วัดได้ เพื่อให้สามารถประเมินผลได้ชัดเจน
 2. Accessible: กลุ่มตลาดต้องสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางการตลาดหรือการจำหน่าย
 3. Substantial: กลุ่มตลาดต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะสร้างรายได้และกำไรที่คุ้มค่ากับการลงทุน
 4. Differentiable: สามารถแยกแยะกลุ่มตลาดออกจากกันได้ชัดเจน มีความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกัน

เมื่อทำ แบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดีแล้ว ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลนั้นในการออกแบบแคมเปญการตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสในการขายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อีกด้วย

Market Segmentation ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่มีพลังในการช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขันและเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การใช้งาน การแบ่งส่วนตลาด อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่าง และเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้แม่นยำยิ่งขึ้น

หากคุณกำลังมองหาวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าของคุณ การใช้ Customer Data Platform และ Marketing Automation จาก SABLE สามารถช่วยให้คุณปรับใช้กลยุทธ์ Market Segmentation ได้อย่างมีประสิทธิผล เรามีเครื่องมือและความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ลึกซึ้งและแบ่งส่วนตลาดได้อย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มต้นเส้นทางสู่ความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูงด้วยการเข้าใจลูกค้าของคุณอย่างแท้จริง!

บทความใกล้เคียง