การทำ Market Research เพื่อกำหนดกลยุทธ์ Omni-channel ที่เหมาะสม

การทำ Market Research เพื่อกำหนดกลยุทธ์ Omni-channel ที่เหมาะสม

การทำ Market Research เพื่อกำหนดกลยุทธ์ Omni-channel ที่เหมาะสม

การทำ Market Research หรือ การวิจัยตลาดเป็นกระบวนการสำคัญที่ธุรกิจต่างๆ ต้องดำเนินการเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของตลาดเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง ในยุคดิจิทัลที่ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการมากมาย การวางกลยุทธ์ Omni-channel ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจไม่สามารถมองข้ามได้ เพราะ Omni-channel ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายช่องทางเสริมสร้างประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและไม่มีรอยต่อให้กับผู้บริโภคด้วย

การวิจัยตลาดในการกำหนดกลยุทธ์ Omni-channel จึงต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจฐานลูกค้าและการแบ่งส่วนตลาดอย่างชัดเจน ธุรกิจต้องพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม เช่น อายุ เพศ รายได้ พฤติกรรมการใช้ชีวิต และความชอบส่วนบุคคล นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลพฤติกรรมจากหลากหลายช่องทางก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าช่องทางใดให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด และลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของเราอย่างไรบ้าง

จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยตลาด เราสามารถนำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์ Omni-channel ที่เหมาะสมได้ การกำหนดกลยุทธ์นี้อาจรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างแม่นยำ การวางแผนโปรโมชั่นและการตลาดที่สอดคล้องกันในทุกช่องทางตลอดจนการพัฒนาสายการบริการลูกค้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทุกสถานการณ์

ดังนั้น การทำ Market Research ให้ครอบคลุมและมีคุณภาพจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์ Omni-channel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างตรงจุดและเหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนพื้นฐานในการทำ Market Research สำหรับ Omni-channel

การทำการวิจัยตลาดสำหรับ Omni-channel คือ กระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการแข่งขันในตลาดได้อย่างละเอียด เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่ทำงานร่วมกันได้ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ นี่คือขั้นตอนพื้นฐานในการทำการวิจัยตลาดสำหรับ Omni-channel:

 1. การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย: ขั้นตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะกำหนดทิศทางให้กับการวิจัยของคุณ คุณต้องชัดเจนว่าคุณต้องการค้นหาอะไรจากการวิจัยนี้ เช่น การเข้าใจความต้องการของลูกค้า, พฤติกรรมการซื้อ, การตอบสนองต่อแคมเปญต่างๆ หรือการวิเคราะห์คู่แข่ง เป้าหมายเหล่านี้จะช่วยในการวางแผนวิธีการวิจัยและเครื่องมือที่จะใช้ในขั้นตอนต่อไป
 2. การเลือกวิธีการวิจัยและเครื่องมือที่เหมาะสม: หลังจากมีเป้าหมายชัดเจนแล้ว คุณควรเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เช่น การสำรวจออนไลน์, การสัมภาษณ์ลึก, การสังเกตการณ์, หรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล แต่ละวิธีมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้หลายวิธีการวิจัยร่วมกันอาจช่วยให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและแม่นยำมากขึ้น
 3. การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล: เมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามวิจัยที่ตั้งไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลอาจรวมถึงการใช้เทคนิคสถิติเพื่อทำความเข้าใจเทรนด์, พฤติกรรม, หรือความสัมพันธ์ต่างๆ ในข้อมูล ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้การวิเคราะห์นี้ง่ายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลที่เหมาะสมก็สำคัญเพื่อรักษาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและดำเนินการวิจัยตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงหรือกำหนดกลยุทธ์ Omni-channel ที่ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต

การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในหลายช่องทาง

การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในหลายช่องทางเป็นหัวใจสำคัญของการวางกลยุทธ์ Omni-channel ที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดหาประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ต่อไปนี้คือสองด้านหลักที่ควรพิจารณา:

1. การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

การทำความเข้าใจว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไรเป็นขั้นตอนแรกในการวางกลยุทธ์ Omni-channel ที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาจถูกขับเคลื่อนโดยหลายปัจจัย เช่น ราคา, คุณภาพ, ความพร้อมใช้งานของสินค้า, และประสบการณ์ในการซื้อสินค้า การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้สามารถทำได้ผ่านการศึกษาตลาดและการสัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและเส้นทางการเดินทางของลูกค้า (customer journey) ในแต่ละช่องทาง

2. อิทธิพลของช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่อการซื้อสินค้า

การซื้อสินค้าในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ผู้บริโภคมักใช้หลายช่องทางในการตัดสินใจซื้อสินค้า ตั้งแต่การค้นคว้าข้อมูลออนไลน์ไปจนถึงการทดลองสินค้าที่ร้านค้า การวิเคราะห์ว่าช่องทางไหนมีบทบาทสำคัญในแต่ละขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น, ข้อมูลจากการวิจัยออนไลน์อาจส่งผลต่อการซื้อสินค้าออฟไลน์และในทางกลับกัน การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงช่องทางต่าง ๆ และให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในช่องทางใด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถออกแบบและปรับปรุงกลยุทธ์ Omni-channel ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มอีกด้วย

การวิเคราะห์คู่แข่งและตลาดเป้าหมาย

การวิเคราะห์คู่แข่งและตลาดเป้าหมายเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ Omni-channel ที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงภูมิทัศน์การแข่งขันและความต้องการของตลาด เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง บริษัทสามารถวางแผนเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาด ส่วนประกอบหลักของการวิเคราะห์นี้ประกอบด้วย:

 • การจำแนกประเภทคู่แข่งและการวิเคราะห์ SWOT

การจำแนกประเภทคู่แข่งคือการแบ่งกลุ่มคู่แข่งตามลักษณะทางธุรกิจและกลยุทธ์ต่างๆ ที่พวกเขานำมาใช้ในตลาด การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ช่วยให้บริษัทสามารถระบุจุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, และความเสี่ยงที่คู่แข่งและตัวเองมี จากนั้นสามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งและเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่แม่นยำ การเข้าใจลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับเนื้อหาและข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้น ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการตอบสนองและความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์

การเลือกและการปรับใช้ช่องทางใน Omni-channel

การวางกลยุทธ์ Omni-channel ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกันทุกช่องทาง ดังนั้น การเลือกช่องทางที่เหมาะสมและการปรับแต่งประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ Omni-channel มีประสิทธิภาพมากขึ้น คำแนะนำในการเลือกและการปรับใช้ช่องทางที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ Omni-channel ดังต่อไปนี้:

การพิจารณาในการเลือกช่องทางที่เหมาะสม

 1. วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า: เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาใช้ช่องทางใดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ช่องทางไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและมีการมีส่วนร่วมมากที่สุด
 2. เลือกช่องทางตามความคุ้มค่า: พิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนของการใช้แต่ละช่องทาง แบรนด์ควรเน้นที่ช่องทางที่ลูกค้าใช้งานบ่อยและมีอัตราการแปลงสูง
 3. เทคโนโลยีและการบูรณาการ: เลือกช่องทางที่สามารถบูรณาการกับระบบอื่นๆ ได้ดีเพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่ติดขัดและเชื่อมโยงกันระหว่างช่องทาง

 การปรับแต่งประสบการณ์ของผู้บริโภคในแต่ละช่องทาง

 1. สร้างความสม่ำเสมอ: ดูแลให้ข้อความ การออกแบบ และโทนเสียงทั่วทุกช่องทางมีความสม่ำเสมอกัน ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมต่อกับแบรนด์ได้ดีขึ้น
 2. ปรับแต่งการตลาด: ใช้ข้อมูลจากแต่ละช่องทางเพื่อสร้างโปรโมชั่นและข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
 3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสบการณ์: นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ความจำเพาะของลูกค้า (customer persona) ปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

การใช้ข้อมูลจาก Market Research เพื่อกำหนดกลยุทธ์

การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลจากการศึกษาตลาดเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ Omni-channel ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ การเข้าใจถึงวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับการตัดสินใจทางธุรกิจสามารถช่วยให้บริษัทปรับแต่งการให้บริการและสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

 การเชื่อมโยงข้อมูลกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

การทำการวิจัยตลาดที่มีประสิทธิภาพช่วยให้บริษัทสามารถเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้ลึกซึ้ง เช่น การตัดสินใจซื้อที่ได้รับอิทธิพลจากแคมเปญโฆษณาหรือการตอบสนองต่อโปรโมชันต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นระบบสามารถนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การปรับเปลี่ยนช่องทางการขาย การเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้า หรือการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคตามข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตลาด

ตัวอย่างและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

 1. กรณีศึกษา 1: การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ของลูกค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการขายบนเว็บไซต์ บริษัท A ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการปรับปรุงการนำเสนอสินค้าและการโปรโมทที่เฉพาะเจาะจง เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าชมและการซื้อผ่านเว็บไซต์
 2. กรณีศึกษา 2: บริษัท B ได้วิเคราะห์ข้อมูลการตอบสนองต่อโปรโมชันต่างๆ ในหลายๆ ช่องทางและตรวจพบว่าลูกค้ามีการตอบสนองที่ดีที่สุดในช่องทางโซเชียลมีเดีย บริษัทจึงได้ปรับใช้แคมเปญโปรโมชันในโซเชียลมีเดียเป็นหลัก เพื่อใช้ประโยชน์จากการตอบสนองของลูกค้าในช่องทางนี้

การนำเสนอตัวอย่างและกรณีศึกษาเหล่านี้ช่วยให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมและแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้

เพื่อไม่ให้คุณพลาดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของคุณให้เติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ้น SABLE ขอเชิญชวนคุณเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือ Marketing Automation ที่จะเปลี่ยนการตลาดแบบดั้งเดิมของคุณให้กลายเป็นระบบการตลาดอัตโนมัติที่ชาญฉลาด แม่นยำ และตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดการกับข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาล สร้างแคมเปญที่มีเป้าหมายแม่นยำ หรือวัดผลการตลาดอย่างเป็นระบบ SABLE พร้อมเป็นหุ้นส่วนที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

🌟 อย่ารอช้า! สมัครใช้งาน SABLE วันนี้เพื่อปรับเปลี่ยนการตลาดของคุณไปอีกขั้น คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรีและเริ่มต้นเดินทางสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล

บทความใกล้เคียง