Customer Lifetime Value (CLV) คืออะไร

Customer Lifetime Value (CLV) คืออะไร

Customer Lifetime Value (CLV) คืออะไร

ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น การทำความเข้าใจและการพัฒนากลยุทธ์ที่เอื้อต่อการรักษาลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ Customer Lifetime Value (CLV) จึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดและทำนายมูลค่ารวมที่ลูกค้าจะมีต่อธุรกิจตลอดอายุการใช้งานของพวกเขา โดย CLV นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการเพิ่มการใช้จ่ายโดยรวมของลูกค้าในระยะยาว

CLV ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงมูลค่าที่ลูกค้าแต่ละคนมีต่อบริษัทเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถแยกแยะและจัดสรรทรัพยากรไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูง และมีศักยภาพในการสร้างรายได้ระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ CLV ทำให้ธุรกิจสามารถจำแนกประเภทลูกค้าตามมูลค่าของพวกเขาไปยังธุรกิจ และปรับเปลี่ยนมาตรการทางการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและการรักษาลูกค้าเหล่านั้น

สรุปได้ว่า CLV  เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถตระหนักและทำความเข้าใจถึงคุณค่าที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจของตนในระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจที่เข้าใจถึงฐานลูกค้า และการใช้งบประมาณการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อการเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ

อธิบายคำจำกัดความของ CLV และเหตุผลที่ทำให้ CLV เป็นมิติสำคัญในการวัดความสำเร็จของธุรกิจ

คำจำกัดความของ Customer Lifetime Value (CLV) คือ การประเมินมูลค่าทางการเงินทั้งหมดที่ลูกค้าสามารถนำมาสู่ธุรกิจตลอดระยะเวลาที่พวกเขามีความสัมพันธ์กับธุรกิจนั้น ๆ มูลค่านี้ไม่เพียงแต่รวมถึงกำไรที่ได้จากการซื้อขายครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ลูกค้ายังคงใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์จากธุรกิจนั้น

เหตุผลที่ CLV มีความสำคัญ ต่อการวัดความสำเร็จของธุรกิจมาจากหลายประการ:

 • การวางแผนทางการเงินและการตลาด: CLV ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดเป้าหมายและทำนายรายได้ในอนาคตได้ ทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า: โดยเข้าใจมูลค่าของลูกค้าแต่ละคน ธุรกิจสามารถปรับใช้ทรัพยากรในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มการใช้จ่ายของลูกค้า
 • เสริมสร้างความภักดีและรักษาลูกค้า: CLV ช่วยให้ธุรกิจจดจำและรักษาลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่

การใช้ CLV ในการคาดการณ์รายได้ระยะยาวจากลูกค้าแต่ละราย

การใช้ CLV เพื่อคาดการณ์รายได้ระยะยาวจากลูกค้านั้นสามารถดำเนินการได้โดยการวิเคราะห์ประวัติการซื้อขายและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประมวลผลเพื่อทำนายความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะยังคงใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ต่อไป และประเมินมูลค่าทางการเงินที่เกี่ยวข้องตลอดจนอายุการใช้งานที่คาดว่าจะได้จากลูกค้าเหล่านั้น ดังนี้:

 • การวิเคราะห์ข้อมูลประวัติซื้อขาย: การใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มการซื้อขายและพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้า
 • การใช้โมเดลทำนาย: การประยุกต์ใช้โมเดลทางสถิติหรือการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายการใช้จ่ายในอนาคตและระยะเวลาที่ลูกค้าจะยังคงอยู่กับธุรกิจ
 • การปรับใช้กลยุทธ์ที่เป็นส่วนตัว: การออกแบบข้อเสนอและแคมเปญที่ตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและการใช้จ่าย

ผ่านการใช้ CLV ในแนวทางเหล่านี้ ธุรกิจสามารถไม่เพียงแต่ทำนายรายได้ระยะยาวจากลูกค้าได้อย่างแม่นยำเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอีกด้วย

การคำนวณ Customer Lifetime Value (CLV)

การคำนวณ Customer Lifetime Value (CLV) เป็นกระบวนการที่ทำให้ธุรกิจสามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ลูกค้าคาดว่าจะมอบให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่พวกเขาเป็นลูกค้า การคำนวณนี้ช่วยให้บริษัทสามารถทำความเข้าใจถึงมูลค่าของลูกค้าแต่ละคนหรือกลุ่มลูกค้าและจัดสรรทรัพยากรการตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาลูกค้าและการเติบโตของรายได้ในระยะยาว

 1. วิธีการต่างๆ ในการคำนวณ CLV รวมถึงสูตรพื้นฐาน

การคำนวณ CLV สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีพื้นฐานที่สุดคือการใช้สูตรการคำนวณ CLV ซึ่งมีดังนี้:

 • CLV = (Average Revenue per User (ARPU) x Gross Margin) / Churn Rate
 • Average Revenue per User (ARPU): รายได้เฉลี่ยที่ได้รับจากลูกค้าหนึ่งคนต่อหนึ่งช่วงเวลา (เช่น ต่อเดือนหรือต่อปี)
 • Gross Margin: กำไรขั้นต้นที่เกิดจากลูกค้าหนึ่งคน ซึ่งคำนวณจากรายได้หักด้วยต้นทุนขาย
 • Churn Rate: อัตราการสูญเสียลูกค้าในช่วงเวลาหนึ่ง (เช่น เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่หยุดใช้บริการต่อปี)

 การประยุกต์ใช้สูตรขั้นสูง:

สำหรับธุรกิจที่มีข้อมูลลูกค้าและการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น อาจต้องใช้วิธีการคำนวณที่ขั้นสูง เช่น:

 • การคำนวณโดยใช้แบบจำลองการทำนาย (Predictive Modeling): ใช้ข้อมูลประวัติการซื้อและการใช้บริการของลูกค้าเพื่อทำนายมูลค่าที่ลูกค้าจะนำมาซึ่งในอนาคต
 • การใช้ค่าเฉลี่ยของรายได้และกำไรขั้นต้นเฉพาะกลุ่ม: คำนวณ CLV โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจหรือพฤติกรรมที่คล้ายกัน
 1. ประโยชน์ของการทราบ CLV ต่อการตัดสินใจทางการเงินและการตลาด

การทราบ CLV มีประโยชน์หลายประการที่สำคัญต่อการตัดสินใจทางการเงินและการตลาดของบริษัท:

 • การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดสรรงบประมาณในการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่มี CLV สูง เพื่อเพิ่มกำไรระยะยาว
 • การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในการตลาด: โดยการเน้นทรัพยากรไปยังลูกค้าที่นำมาซึ่งรายได้สูงสุด
 • การปรับปรุงกลยุทธ์ราคาและโปรโมชั่น: การคำนวณ CLV ช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดราคาและโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อเพิ่มการซื้อซ้ำและลดการสูญเสียลูกค้า
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ: ให้ข้อมูลเชิงลึกในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 • การเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า: ด้วยการระบุลูกค้าที่มีค่า CLV สูงและสร้างโปรแกรมรักษาความภักดีที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของพวกเขา

สรุปได้ว่าการคำนวณและการทราบค่า CLV มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการตลาด, การจัดการลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ทำให้ธุรกิจสามารถนำทางสู่ความสำเร็จและการเติบโต

ส่วนประกอบหลักในการคำนวณ CLV (Customer Lifetime Value)

การคำนวณ CLV เป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาหลายปัจจัยเพื่อทำนายมูลค่าทางการเงินที่ลูกค้าจะมอบให้กับธุรกิจในช่วงชีวิตการเป็นลูกค้าของเขาหรือเธอ ส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการคำนวณ CLV ประกอบไปด้วย:

 1. อัตราการกลับมาซื้อของลูกค้า (Customer Retention Rate): วัดจากเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่กลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกครั้งในช่วงเวลาที่กำหนด อัตราการรักษาลูกค้าที่สูงแสดงถึงความสำเร็จในการรักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจได้นานขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่ม CLV ได้อย่างมาก
 2. กำไรเฉลี่ยต่อการซื้อ (Average Profit per Purchase): นี่คือกำไรที่ธุรกิจได้รับเฉลี่ยจากการซื้อแต่ละครั้งของลูกค้า ค่านี้ถูกคำนวณจากการหารรายได้ทั้งหมดจากลูกค้านั้นๆ กับจำนวนการซื้อที่เขาหรือเธอทำ ยิ่งกำไรเฉลี่ยต่อการซื้อสูง ยิ่งช่วยเพิ่ม CLV
 3. อัตราการลดลูกค้า (Churn Rate): คือเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่หยุดการใช้บริการหรือไม่ซื้อสินค้าจากธุรกิจในช่วงเวลาที่กำหนด อัตราการลดลูกค้าที่ต่ำบ่งบอกว่าธุรกิจมีความสามารถในการรักษาลูกค้าไว้ได้ดี ซึ่งจะช่วยให้ CLV เพิ่มขึ้น

การคำนวณ CLV ที่ดีจำเป็นต้องพิจารณาทั้งสามปัจจัยนี้ร่วมกัน เพื่อสร้างภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับมูลค่าที่ลูกค้าแต่ละคนสามารถสร้างได้ตลอดช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่กับธุรกิจ ความเข้าใจเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

การประยุกต์ใช้ CLV ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

การใช้ CLV เป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดช่วยให้ธุรกิจสามารถตั้งเป้าหมายและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการขายข้ามสินค้าและการขายสินค้าเพิ่มเติม (cross-sell and up-sell) โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์ CLV ดังนั้น การใช้ CLV ไม่เพียงแต่ช่วยในการรักษาลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยในการสร้างความภักดีและเพิ่มรายได้จากลูกค้าแต่ละคนด้วย

 1. วิธีการใช้ CLV เพื่อกำหนดเป้าหมายและจัดการทรัพยากรการตลาด

การใช้ CLV ในการกำหนดเป้าหมายและจัดการทรัพยากรการตลาดนั้นสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

 • การจำแนกลูกค้า: ใช้ CLV ในการจำแนกลูกค้าเป็นกลุ่มต่างๆ ตามมูลค่าที่พวกเขามีต่อธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเน้นทรัพยากรไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูงที่สุด
 • การกำหนดเป้าหมาย: กำหนดกลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกลุ่ม เช่น การตลาดผ่านอีเมลสำหรับลูกค้าที่มี CLV สูง เพื่อเพิ่มความภักดีและมูลค่าการซื้อ
 • การปรับใช้ทรัพยากร: จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ เช่น เวลาและพนักงานไปยังกลุ่มลูกค้าที่มี CLV สูง เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
 1. ตัวอย่างการใช้ CLV ในการสร้างความภักดีและการเพิ่มการขายข้ามสินค้า (cross-sell and up-sell strategies)

การสร้างความภักดี:

 • โปรแกรมความภักดี: ใช้ข้อมูล CLV เพื่อสร้างโปรแกรมความภักดีที่เหมาะสม โดยเน้นไปที่ลูกค้าที่มี CLV สูง เช่น มอบสิทธิพิเศษ เช่น การเข้าถึงสินค้าใหม่ก่อนใคร หรือส่วนลดพิเศษ
 • การสื่อสารแบบเป็นส่วนตัว: ใช้ข้อมูลจาก CLV ในการสร้างการสื่อสารแบบเป็นส่วนตัวที่สามารถตอบโจทย์และเข้าถึงอารมณ์ของลูกค้าแต่ละคนได้

การเพิ่มการขายข้ามสินค้าและการขายสินค้าเพิ่ม (Cross-sell and Up-sell):

 • การขายข้ามสินค้า (Cross-sell): แนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือเสริมเติมที่ลูกค้า CLV สูงอาจสนใจ เช่น ถ้าลูกค้าซื้อโทรศัพท์มือถือ อาจแนะนำเคสโทรศัพท์หรือหูฟัง
 • การขายสินค้าเพิ่ม (Up-sell): นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพหรือราคาสูงกว่าที่ลูกค้าใช้งานอยู่ เช่น ขายโทรศัพท์รุ่นที่มีสเปคสูงกว่าให้กับลูกค้าที่มี CLV สูง

การใช้ CLV ไม่เพียงช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกับลูกค้าได้ตามความคุ้มค่าของพวกเขา แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนทางการตลาดที่อาจไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการรักษาลูกค้าที่มีมูลค่าสูง สร้างความภักดี และเพิ่มรายได้ในระยะยาว

การวัด CLV มีประโยชน์อย่างมากในหลายด้าน

CLV คือ มูลค่าทางการเงินทั้งหมดที่ลูกค้าคาดว่าจะมีต่อธุรกิจตลอดระยะเวลาที่พวกเขามีส่วนร่วมกับธุรกิจนั้น ๆ การคำนวณ CLV ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำนายรายได้ที่ลูกค้าแต่ละคนจะสร้างให้ได้ในอนาคต ตั้งแต่จุดเริ่มต้นการใช้บริการจนถึงจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการซื้อสินค้าหรือบริการ ความถี่ในการซื้อ และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

 1. กำหนดกลยุทธ์การตลาดและการขาย: ช่วยให้ธุรกิจตั้งเป้าหมายไปที่ลูกค้าที่มีมูลค่าสูง โดยการจัดสรรทรัพยากรและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าของการซื้อครั้งต่อไป
 2. ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า: ใช้ข้อมูล CLV เพื่อปรับปรุงและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า เช่น การเสนอโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษที่เหมาะสมกับลูกค้าที่มี CLV สูง
 3. การจัดสรรงบประมาณ: ช่วยให้ธุรกิจจัดสรรงบประมาณในการทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นไปที่กิจกรรมที่ช่วยเพิ่ม CLV และผลตอบแทนจากการลงทุน

CLV เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญซึ่งช่วยให้ธุรกิจมีภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณค่าของลูกค้าแต่ละคน และช่วยให้ธุรกิจสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อการเติบโตและความสำเร็จในระยะยาว

หากคุณเป็นธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการสื่อสารกับลูกค้า ทาง SABLE เรามีโซลูชั่นการจัดการข้อมูลลูกค้าและการตลาดอัตโนมัติที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จต่อไป

บทความใกล้เคียง